Systémy ventilace

Koncept pro kvalitní mikroklima ve stájích

Mikroklima hraje zásadní roli ve zvyšování efektivnosti moderních farem ať již pro prasata, drůbež, skot či další hospodářská zvířata. Moderní genotypy jsou extrémně náchylné na vlivy vnějšího prostředí, např. prase všeobecně patří mezi nejsensitivnější živočichy vůbec. Pokud nebude mikroklima v požadovaných mezích, nelze předpokládat kvalitní konversi krmiva, vysoké denní přírůstky hmotnosti, nebo nízkou mortalitu.

Dnešní pojetí hodnocení mikroklimatu není pouze téma o splnění teplotních kritérií, ale i o omezení vlivu relativní vlhkosti a negativních plynů, zejména NH3 a CO2. BAUER – MICROCLIMA SYSTEMS nehodnotí ani počet výměn vzduchu za časovou jednotku, ale důležitý je souhrn vlivu všech parametrů.

V našich návrzích hraje stěžejní roli pohoda zvířat, vyjadřujeme ji „teplotně-vlhkostním indexem“, resp. pocitovou teplotou TTHI jako teploty korigované pomocí relativní vlhkosti = „KOMFORTNÍ TEPLOTNĚ VLHKOSTNÍ ZÓNA“.

NOVINKA - BAUER „ECSP-MICROCLIMA MANAGEMENT“

BAUER´s ENVIRONMENTAL CONTROL - kontrola prostředí – komplexní technologický systém pro kvalitní stájové mikroklima se špičkovými komponenty. Nehovoříme o návrhu systému ventilace stájí, ale o návrhu komplexního systému řízení stájového mikroklimatu (ventilace, temperace alt.chlazení stájového vzduchu).

Z výše uvedeného vyplývají hlavní úkoly v tvorbě mikroklimatu, a to:

 • permanentní substituce čerstvého vzduchu,
 • snižování relativní vlhkosti,
 • modulování teplotně-fyzikálních parametrů prostředí (vytápění, chlazení).

Mezi hlavní prvky (agencie),tvořící stájové mikroklima, patří zejména:

 • teplota ve stáji, RV vzduchu,
 • rychlost proudění vzduchu (resp. počet výměn vzduchu za časovou jednotku),
 • množství škodlivých plynů v zóně zvířete,
 • světlo,
 • zvuk,
 • vibrace,
 • mikrobiální zátěž.

Zásadním hodnotícím ukazatelem je teplota a RV vzduchu, resp. pocitová teplota, což je teplota vzduchu ovlivněná dalšími proměnnými. Výsledkem každého řešení by měl být co nejmenší výkyv jednotlivých parametrů v průběhu dne, měsíce i roku, tedy vybilancování topných, ventilačních a chladících systémů a jejich řízení tak, aby rozdíly v průběhu času byly minimální. Samozřejmě existují i další vlivové faktory, jako teplota obvodových stěn stavby, teplota, vlhkost podlah, apod. Lze však tvrdit, že ovlivnit hlavní agencie prostředí je možno pomocí interakce ventilačního, topného a chladícího systému.

Zásady návrhu systému tvorby stájového mikroklimatu (Bauer systém)

Správný návrh ventilace je otázkou dlouholetých zkušeností a kvalitního „know – how“. Vycházíme z toho,že kvalitní mikroklima ve stájích má zásadní vliv na zlepšení zdravotního stavu prasat, potažmo zoohygienu stáje, a výsledků chovů, zejména spotřebu léčiv, mortalitu a přírůstky. Mimo kontroly teploty a relativní vlhkosti se zabýváme komplexní optimalizací složek mikroklimatu. Proto v našich návrzích zohledňujeme následující úrovně:

PRIMÁRNÍ ÚROVEŇ HODNOCENÍ (resp. návrhu systému)

 • MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ VENTILACE jako ventilace v m3/kus/hodinu a její regulace zejména v chladném období. Její hodnota odpovídá hodnotě zaručující snížení RV na požadovanou maximální hladinu,
 • MAXIMÁLNÍ ÚROVEŇ VENTILACE v m3/kus/hodinu v období vysokých teplot je kalkulována jako maximální objem vzduchu pro danou oblast, danou kategorii zvířat a dané podmínky ustájení zamezující vznik stresu z vysoké teploty. Funkčně je navržena pro nejteplejší období roku. V našich návrzích využíváme i tzv.„tunelový efekt“, kdy zvýšená rychlost proudění vzduchu ochlazuje zvířata. Musí se samozřejmě splnit celá řada podmínek, aby nedošlo ke vzniku „průvanu“ - v horkém období roku je ve většině zemí nutno pro odpovídající funkci systému využít kombinaci s chladícím systémem,
 • STANDARDNÍ ÚROVEŇ VENTILACE je funkční v období průměrných teplot a je navržena na střední hodnoty výkonu systému.

SEKUNDÁRNÍ ÚROVEŇ HODNOCENÍ (resp. návrhu systému)

Návrh mikroklimatického systému pro stáj na bázi pouze výměn vzduchu zdaleka nestačí. Primární kritéria návrhu jsou pouze pomocná. Systém musí dále umožňovat:

 • Kontrolu HOMOGENITY VZDUCHU ve všech místech stáje (rozumněj : co nejmenší rozdíly mezi jednotlivými parametry v různých místech stáje),
 • Kontrolu RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU v zóně zvířat tak, aby nepřekročila únosné hranice,
 • Kontrolu POČTU VÝMĚN VZDUCHU VE STÁJI ZA HODINU jako kritéria kontroly rychlosti proudění vzduchu,
 • Kontrolu ÚROVNĚ PODTLAKU ve stáji, jako ideálního kritéria garantujícího rovnoměrné a kvalitní mikroklima.

TERCIÁLNÍ ÚROVEŇ HODNOCENÍ (resp. monitoring kvality systému)

To, jak je daný systém funkční, jak umožňuje řídit jednotlivé proměnné umožní pouze dlouhodobý monitoring jednotlivých proměnných tvořících stájové mikroklima. Monitorovat, zejména z technického a finančního hlediska je možné a nutné zejména u následujících hlavních proměnných:

 • TEPLOTA (vnitřní teplota vzduchu, ideální je však souběžný monitoring venkovní teploty vzduchu),
 • RELATIVNÍ VLHKOST (stájového vzduchu, jako pomocné kritérium lze sledovat i RV venkovního vzduchu),
 • OBSAH PLYNŮ v životní zóně zvířat (hlavně NH3 a CO2),

A následně při hodnocení výše uvedených dat lze vypočítat i parametry „pocitové úrovně teploty u zvířat“, tj. skutečnou teplotu vznikající interakcí výše uvedených proměnných či faktorů (viz níže).


BAUER návrhy systémů ventilace, vytápění či chlazení stájového vzduchu vychází z filosofie udržet zvíře v teplotně – vlhkostní komfortní zóně, kde zvíře veškerou energii z krmiva využívá pro tvorbu maximálních přírůstků a nikoliv krytí tepelných ztrát (stres z chladu) či dochází k produkčním ztrátám z důvodu stresu z tepla.

BAUER vyvinul celou řadu pomůcek usnadňujících nastavení optimální pocitové teploty pro jednotlivé kategorie prasat na bázi různé úrovně teploty a relativní vlhkosti.

Pokud víte, jaká jsou hlavní kritéria pro pohodu zvířat (kde se nachází komfortní zóna), pokud máte odpovídající znalosti o fyzikálních vlastnostech a chování vzduchu a máte kvalitní technické prvky pro správnou funkci ventilačního, topného a chladícího systému, pak můžete navrhnout odpovídající systém.

Přesně to je Bauer – divize MICROCLIMA SYSTEMS

Ventilační systémy do stájí

BAUER nabízí řešení do všech typů stájí i systémů ustájení. Disponuje takovým know-how a prvky, které zajistí optimální výsledky chovu. Zabýváme se vytvořením ideálního mikroklimatu pro prasata, drůbež, skot a další kategorie zvířat. Pracujeme s novými pojmy jako „THI teplota“ (teplota, kterou zvíře pociťuje, kde vliv teploty adaptujeme přes úroveň relativní vlhkosti a alternativně i jako „efektivní teplotu“ se započtením proudění vzduchu) a „teplotně-vlhkostní“ komfortní zóna („temperature-humidity“ index, který zohledňuje vliv teploty i relativní vlhkosti).

„BAUER“ ventilační systémy jsou sestavené z vyzkoušených komponentů pro:

 • větrání
 • vytápění
 • chlazení mikroklimatu
 • řízení a monitoring kvality mikroklimatu

Pokud parametry mikroklima nebudou v úrovni „komfortní zóny“, nelze předpokládat efektivní využití energie krmení. Pro co nejlepší využití schopností prasat je nutné chovat je teplotně v pásmu tzv. termální neutrality. Pokud se tělesná teplota nachází mimo tyto hranice, znamená to vždy aktivaci regulátorů teploty a ztráty.

Zásady návrhu

Tvorba a regulování stájového mikroklimatu je vždy složitý problém. A splnit parametry požadované parametry vyžaduje souhru všech složek. Základní parametry mikroklima jsou určovány:

 • Teplotou v interieru stáje (vnitřní teplota Ti),
 • Relativní vlhkostí (RV),
 • Obsahem škodlivých plynů (ve stájovém vzduchu je až 150 druhů plynů, my se koncentrujeme na ty rozhodující – CO2 a NH3),
 • Prouděním vzduchu (rychlostí proudění vzduchu V).

Na bázi těchto parametrů navrhneme optimální systém, který splní primární a sekundární kritéria.

Typy ventilačních systémů

„BAUER“ systémy přispívají k dokonalému větrání bez průvanu a tím i lepšímu zdravotnímu stavu zvířat i přírůstkům. Dodáváme jak systémy podtlakové, přetlakové, tak i rovnotlaké.

V zásadě lze v praxi používat následující systémy větrání:

Typy podtlakového větrání

„Komínové“ větrání - pro klasické objekty, zejména pro rekonstrukce. Jde o ideální a nejlevnější systém s přívodními ventily ve formě polyuretanových klapek nebo polypropylenových oken (možnost osvětlení stáje)ve stěně a odvodem vzduchu komíny s odtahovými ventilátory ve střeše.

„Příčné“ větrání – pro úzké objekty do 12-15m. Levný a funkční systém, ale s nemožností plně využít chladící efekt a regulovat přesně homogenitu vzduchu v celé stáji

Tunelové větrání – v kombinaci s dalšími systémy velice efektní systém zejména v období vysokých teplot a v oblastech s vyššími teplotami.Nasávání je z boků stáje a odsávání v čele ventilátory.V létě je možné doplnit o systém chlazení v druhém čele stáje.

„Kombinované“ větrání - založené na kombinaci výše uvedených systémů – většinou „komínové“ s tunelovým (u drůbeže), nebo tunelové s podroštovým (u prasat). Oddělujeme minimální ventilaci v chladném období od období vyšších teplot, kdy nastupuje systém intenzivní ventilace.

Difúzní větrání – přívod vzduchu je přes porézní strop. Perfektní systém pro stáje prasat za nízkých teplot, ideální do 22-25st.C,při vyšších teplotách nutno doplnit chladící systém.Lze ideálně vymezit zóny,kde je 100% přívod vzduchu od zón, kde je zapotřebí větrat omezeně.

„Chodbové větrání“ (duo systém) – perfektní systém pro stáje prasat, kdy přívod vzduchu je přes centrální chodbu a odsud do jednotlivých sekcí stěnovými samotížnými klapkami a odvod částečně pod rošty a částečně do komínů nebo stěny (ventilátory řízené 0-100%).Výhodou je možnost přivádění již temperovaného nebo ochlazeného vzduchu a kvalitní regulace všech parametrů.U poroden a odchoven selat ideální systém

„Podroštové větrání“ – odtah vzduchu je z prostoru pod rošty. Jde o perfektní systém pro stáje prasat, který se kombinuje s předchozími systémy. Absolutně nejlepší výsledky jsou pak v kombinaci podroštového („spodního“) větrání do 30-40% výkonu s klasickým podtlakovým systémem (např.tunelovým).

„Přirozené“ větrání - je založené na použití žaluzií ovládaných servomotory. Výhodou je možnost „havarijního“ větrání v době výpadku elektrického proudu. Ideální pro stáje skotu, pro stáje prasat a drůbeže jde o specifické systémy.

„Rovnotlaké“ větrání

Ve stájích bez možnosti přívodu vzduchu stěnami , resp. u širokých stájí je nutno použít rovnotlaký systém (resp. minimálním podtlakem)s přívodem i odvodem vzduchu komíny. Na přívodu lze umístit míchací hlavice vzduchu.

Přetlakové větrání

Systém používaný v omezené míře ve stájích, kde jiný systém nelze použít.Vzduch je přiváděn z určené zóny ventilátory a odváděn samotížně.Vhodné u systémů s centrální temperací nebo chlazením vzduchu.